JED VERKOOP-, LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1

Deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna de voorwaarden”, zijn van toepassing op alle overeenkomsten van JED Textiles B.V.

DEFINITIES

Artikel 2

Afroep: opdracht van koper aan verkoper om een deel van de goederen, waarvoor hij verkoper via een order opdracht tot levering heeft gegeven, te gaan uitleveren;

Afroeporder: een overeenkomst waarbij het tijdstip van levering afhankelijk is gesteld van een afroep door de koper;

Betaling: tijdstip waarop door of namens koper aan verkoper de op basis van de overeenkomst verschuldigde som is bijgeschreven op een door verkoper opgegeven bank- of girorekening of is voldaan op andere door verkoper goedgekeurde wijze;

Dagen: alle kalenderdagen;

Deelbetaling: tijdstip waarop door of namens koper aan verkoper een deel van de op basis van de overeenkomst verschuldigde som is bijgeschreven op een door verkoper opgegeven bank- of girorekening of is voldaan op andere door verkoper goedgekeurde wijze;

Deellevering: het door de verkoper aan koper aanbieden van een (overeengekomen) deel van de goederen die door koper bij hem zijn besteld;

Indeling: onderverdeling van goederen binnen het kader van een order op basis van het tijdstip van levering en of de te leveren maten / maatserie(s), of de te leveren aantallen;

Intellectueel eigendomsrecht: merkrecht en/of auteursrecht en/of tekening- en modellenrecht en/of octrooirecht;

Koper; de ondernemer/onderneming die een verkoper een opdracht tot levering van bepaalde textiel- en/of kledingartikelen heeft gegeven;

Label / Merk (teken): een herkenningsteken en/of woord en/of afbeelding, dat in of aan of op textiel- en/of kledingartikelen is of wordt verwerkt of bevestigd;

Levering: het door de verkoper aan de koper voor het eerst aanbieden en / of ter beschikking stellen van de goederen;

Leveringdatum: de in de overeenkomst vastgelegde dag waarop levering dient plaats te vinden.

Leveringstermijn : een in de overeenkomst vastgelegde periode van langer dan één dag waarbinnen levering dient plaats te vinden;

Looptijd van de overeenkomst: de periode die ligt tussen de datum van afgifte van de order en de datum van het laatste berekende tijdstip waarop de goederen volgens de bepalingen van deze voorwaarden geleverd mogen worden;

Naleveringstermijn: een periode die volgt op een leveringstermijn

Na-order: Opdracht van koper aan verkoper om, in aansluiting op een eerdere order, extra aantallen van bepaalde goederen te (gaan) leveren;

Opdracht: elke overeenkomst waarbij een opdrachtnemer zich jegens een opdrachtgever verbindt tot het verrichten van be- of verwerkingen aan of van door opdrachtgever ter beschikking gestelde textiel- en/ of kledingmaterialen en/of het vervaardigen (vormen) van textielproducten of kleding en/of onderdelen daarvan op basis van door opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen;

Overeenkomst: iedere overeenkomst over koop / verkoop van textiel- en/of kledingartikelen en/of het verrichten van diensten die daarop betrekking hebben, opdrachten inbegrepen;

Order: opdracht van koper aan verkoper om bepaalde goede ren aan hem te (gaan) leveren;

Orderbevestiging: aanvaarding door verkoper van opdracht van koper, waarin verkoper aangeeft welke goederen hij/zij zal (gaan) leveren;

Overmacht: een omstandigheid die de juiste uitvoering van een overeenkomst of naleving van de uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen onmogelijk maakt en die in redelijkheid niet aan verkoper of koper kan worden toegerekend;

Private label: een door koper voorgeschreven en/of van koper afkomstig label;

Reclame: het kenbaar maken door koper aan verkoper van alle klachten van die koper die betrekking hebben op een levering en/of door de verkoper geleverde goederen;

Sets: een vooraf door verkoper en koper overeengekomen combinatie van 2 of meer textiel- en/of kledingartikelen, die voor (deel)levering als ondeelbaar wordt beschouwd;

Verborgen gebrek: niet zichtbaar, of anderszins niet waarneembaar gebrek, waarvan het bestaan pas blijkt bij de be- of verwerking van de stoffen, of bij het gebruik van de uit de stoffen gefabriceerde artikelen of geleverde goederen;

Verkoper: JED;

Vervaldag: laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn;

Voorleveringstermijn : een periode die voorafgaat aan een leveringdatum;

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1 e en 2e Kerstdag, de dagen die door de overheid als nationale feestdag zijn of worden vastgesteld en de dag waarop de verjaardag van de Koning officieel wordt gevierd;

Zichtbaar gebrek: eigenschap van een artikel die met het blote oog kan worden vastgesteld en/of op grond van combinatie van beschikbare gegevens en/of eenvoudig onderzoek waarneembaar is

FORUM EN RECHTSKEUZE

Artikel 3

Op alle overeenkomsten gesloten onder de werking van deze voorwaarden c.q. bepalingen is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot voornoemde overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam. Verkoper kan koper naar keuze ook in rechte betrekken voor het gerecht van diens plaats van vestiging c.q. woonplaats, al dan niet onder toepassing van het recht van het land waar koper gevestigd dan wel woonachtig is.

OFFERTES

Artikel 4

1. Een offerte is een vrijblijvend aanbod tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het geen vrijblijvend aanbod is. De verkoper kan een offerte herroepen, zelfs indien de offerte door koper is aanvaard, maar dan alleen binnen 4 werkdagen na aanvaarding van de offerte door koper. Vindt binnen 4 werkdagen na aanvaarding geen herroeping plaats, dan is de overeenkomst tot stand gekomen.

2. Een vaste offerte is een onherroepelijk aanbod dat, tenzij partijen anders overeenkomen, vervalt om 24.00 uur van de 5e werkdag na de dag waarop de vaste offerte werd afgegeven. In geval van tijdige acceptatie van een vaste offerte is dan een overeenkomst tussen verkoper en koper tot stand gekomen op het tijdstip dat het bericht van acceptatie door de koper de verkoper heeft bereikt. In afwijking van het gestelde in artikel 5.2 hierna is schriftelijke bevestiging door de verkoper dan niet meer nodig.

ORDERS

Artikel 5

1. Elke tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij verkoper of koper schriftelijk binnen 8 werkdagen na het tot stand komen van die overeenkomst aan de andere partij laat weten dat hij / zij de overeenkomst annuleert. Door een dergelijke annulering wordt de overeenkomst ontbonden, zonder dat de andere partij recht heeft op schadevergoeding.

2. De inhoud van de overeenkomst is de inhoud van de order die de koper aan de verkoper mondeling of schriftelijk heeft gegeven, tenzij de verkoper, rekening houdend met het gestelde in artikel 5.3 hieronder, de order schriftelijk bevestigt aan de koper. In dat geval is de inhoud van de overeenkomst gelijk aan de inhoud van de orderbevestiging van de verkoper.

3. Indien een koper een overeenkomst schriftelijk annuleert nadat 8 werkdagen zijn verstreken sinds het tot stand komen van de overeenkomst verkrijgt de verkoper zonder nadere ingebrekestelling het recht vergoeding van zijn werkelijk geleden schade te vorderen.

4. Indien een overeenkomst betrekking heeft op sets, dan heeft annulering betrekking op de hele overeenkomst en niet op onderdelen daarvan.

5. Indien bij koper genoegzaam bekend is of kan zijn dat voor de tijdige uitlevering van een order de productie binnen 8 dagen na sluiting van de overeenkomst dient aan te vangen, dan is van lid 1 van dit artikel de annuleringstermijn van 8 werkdagen niet van toepassing.

6. Indien goederen uit voorraad worden geleverd, vervalt de annuleringstermijn als genoemd in lid 1 van dit artikel.

7.a. De looptijd van een overeenkomst bedraagt altijd minstens 7 werkdagen, ongeacht of een leverdatum of een levertermijn is afgesproken.

b. Als de leverdatum of levertermijn wordt aangeduid met termen als uit voorraad”, spoed”, direct” of woorden van gelijke strekking, geldt een leveringstermijn van 10 werkdagen, die ingaat op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.

c. Als er geen leverdatum of termijn is aangeduid, geldt een leveringstermijn van 5 maanden, vanaf de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.

INDELING van levering

Artikel 6

1. Als in de overeenkomst geen afspraken zijn vastgelegd over het tijdstip van indeling van levering dan is de koper verplicht uiterlijk 18 weken vóór de overeengekomen leveringdatum dan wel 18 weken vóór het einde van de overeengekomen leveringtermijn de gewenste levering van de order in te delen.

2. In geval van niet tijdige indeling verschuift de leveringstermijn dan wel de leveringdatum met 15 werkdagen meer dan de tijdsduur die is verlopen tussen de datum waarop de indeling uiterlijk had moeten plaatsvinden en de datum waarop de verkoper de indeling van de koper heeft ontvangen.

3. Heeft een koper ook binnen de aanvullende indelingtermijn niet ingedeeld, dan kan de verkoper de indeling zelf verrichten, maar dan moet de verkoper de koper daarvan in kennis stellen. De verkoper moet, voor zover dat dan nog zonder bezwaar kan geschieden, voorstellen voor wijziging van de koper, die hem (verkoper) binnen 5 werkdagen na ontvangst door koper van de in kennisstelling van de indeling door de verkoper, aanbrengen.

AFROEP EN AFNAME

Artikel 7

1. Is in een afroeporder niets geregeld over het tijdstip van afroepen dan geldt de leveringdatum of de laatste datum van de leveringstermijn als zodanig.

2. Bij een afroeporder dient, tenzij anders is overeengekomen, de levering te geschieden binnen een termijn van 15 werkdagen, ingaande de eerste werkdag volgend op de werkdag waarop de schriftelijke afroep van de koper door de verkoper is ontvangen. Is in de afroeporder vastgelegd op welk tijdstip de goederen voor afroep gereed moeten zijn of vanaf welk tijdstip de goederen afgeroepen moeten kunnen worden, wordt een eerder ontvangen afroep geacht op dat tijdstip te hebben plaatsgevonden. In deze gevallen kan de levering echter wel al voor het bedoelde tijdstip plaatsvinden.

3. De koper die niet tijdig heeft afgeroepen heeft recht op een aanvullende afroeptermijn van 8 werkdagen, ingaande op de eerste werkdag die volgt op de werkdag waarop hij/zij van de verkoper een schriftelijke sommatie tot afroep heeft ontvangen. Geen recht op een additionele afroeptermijn bestaat echter indien voor de levering een datum is overeengekomen.

4. In geval van niet tijdige afroep verschuift de leveringstermijn dan wel de leveringdatum met 15 werkdagen, behalve indien de overeenkomst betrekking heeft op zaken die op het overeengekomen tijdstip van afroep voor levering/verzending gereed moeten zijn.

5. Heeft de koper ook binnen de additionele afroeptermijn niet afgeroepen, dan kan de verkoper de goederen aan de koper leveren of de goederen voor rekening en risico van de koper, waaronder het risico van kwaliteit- of waardevermindering, in zijn magazijn of elders opslaan. Door een dergelijke opslag worden de goederen geacht te zijn geleverd. De verkoper is verplicht de koper direct schriftelijk van bedoelde opslag in kennis te stellen onder gelijktijdige inzending van de factuur die betrekking heeft op onderliggende overeenkomst.

6 Indien de koper weigert de geleverde goederen in ontvangst te nemen dan kan de verkoper overgaan tot het opslaan van die goederen op de manier en met de gevolgen als voorzien in lid 5 van dit artikel.

LEVERING EN VERVOER

Artikel 8

1. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

a. indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald: op het moment van in ontvangst name van de goederen door de koper dan wel de namens de koper handelende derde, bijvoorbeeld de door de koper ingeschakelde (beroeps)vervoerder.

b. indien de goederen door of namens de verkoper worden vervoerd: op het moment van 1e aanbieding dan wel aflevering van de goederen ten huize van of aan het magazijn van de koper dan wel op een ander door koper opgegeven adres.

2. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de koper.

3. De kosten van het vervoer van de goederen in verband met levering komen ten laste van de partij die het vervoer regelt.

4. Voor zover de te leveren goederen namens de verkoper worden vervoerd, worden deze als vrachtgoed of bestelgoed verzonden. Als de koper wil dat de goederen als expresse zending of ijlgoed dan wel per bijzonder transport worden vervoerd, komen de extra kosten die daaruit voortvloeien voor zijn rekening.

5. In afwijking van het gestelde in lid 3 geldt dat wanneer een verkoper het vervoer regelt van een levering van goederen, waarvan de waarde minder is dan of gelijk is aan € 400,-, de vrachtkosten voor rekening van de koper zijn.

6. Voor verzekering van de goederen tijdens het vervoer gelden de volgende bepalingen:

a. indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald: de koper verzorgt de verzekering op een voor hem passende wijze en neemt de kosten daarvan voor zijn rekening. In geval van schade wikkelt de koper de schade met de verzekeraar af.

b. indien de goederen door of namens de verkoper worden vervoerd: de verkoper verzorgt ten behoeve van de koper de verzekering tot het bedrag van leveranciers’ verkoopprijs van de goederen en neemt de kosten daarvan voor zijn rekening. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico en niet tegen molest en/of andere buitengewone risico’s. In geval van schade wikkelt de verkoper de schade met de verzekeraar af.

7.a. In het geval dat de verkoper het vervoer regelt van goederen in verband met een levering maar die goederen niet vervoerd kunnen worden als gevolg van omstandigheden waarvoor hij/zij niet aansprakelijk is of redelijkerwijs gehouden kan worden, dan dient de verkoper de goederen ter beschikking van afnemer/koper gereed te houden en de afnemer/koper binnen 3 werkdagen nadat de goederen gereed zijn gekomen voor verzending daarvan op de hoogte te stellen. De betalingstermijn gaat eerst in op de dag waarop de feitelijke levering plaatsvindt.

b. Indien een tijdelijke vertraging in de levering als bedoeld in lid 7 sub a van dit artikel leidt tot een overschrijding van de overeengekomen leveringdatum of leveringstermijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn, met ten minste 30 werkdagen, dan heeft de wederpartij het recht de betreffende overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

8. Voor deelleveringen gelden de navolgende afspraken:

a. Deelleveringen van goederen zijn toegestaan tenzij partijen anders overeenkomen of zijn overeengekomen.

b. Indien in de overeenkomst is vastgelegd dat de koper een combinatie van 2 of meer artikelen uit een collectie als set heeft gekocht, zijn deelleveringen alleen mogelijk wat betreft aantallen, al dan niet in combinatie met maatseries, maar dus niet in de vorm van levering van losse collectie onderdelen die op zich onderdeel van de set uitmaken.

Artikel 9

1. Indien in een overeenkomst een leveringsdatum is vastgelegd heeft verkoper recht op een voorleveringstermijn van 10 werkdagen

2 Indien in een overeenkomst een leveringstermijn is vastgelegd heeft verkoper recht op een naleveringstermijn van 10 werkdagen.

3. De verkoper heeft geen recht op een naleveringstermijn indien:

a. de looptijd van de overeenkomst niet langer is dan 15 werkdagen, of

b. de levering betrekking heeft op een afroeporder, voor zover het goederen betreft die op het overeengekomen tijdstip van afroep voor verzending gereed zijn.

4. In geval van te late levering van goederen door de leverancier gelden de volgende bepalingen:

a. Goederen, waarvan de levering plaatsvindt op een tijdstip dat is gelegen na verstrijken van de leveringdatum dan wel van de naleveringstermijn, ook als het gaat om levering van goederen in situaties die vallen onder lid 3 van dit artikel, kunnen door de koper worden geweigerd of binnen 5 werkdagen na ontvangst aan de verkoper op diens kosten te worden teruggezonden. Stuurt koper de betreffende goederen niet binnen 5 werkdagen terug aan de verkoper, dan wordt hij (koper) geacht de goederen te hebben aanvaard.

b. 1. Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn wegens te late levering, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Verkoper is slechts aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4. Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade (daaronder begrepen vorderingen van derden jegens de koper als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van verkoper), gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Indien in de overeenkomst is vastgelegd dat de koper het vervoer regelt, gelden de volgende afspraken:

a. de koper moet de goederen binnen 3 werkdagen na de 1e aanbieding door de verkoper ophalen dan wel op laten halen.

b. indien de koper de goederen niet binnen de sub a van dit lid gestelde termijn ophaalt dan wel laat ophalen, is koper zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en heeft verkoper de rechten zoals vermeld in artikel 12 lid 11, met uitsluiting van artikel 18.

6. In afwijking van het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel wordt de overeenkomst geacht van rechtswege te zijn ontbonden indien en voor zover zij niet binnen drie maanden na afloop van de naleveringstermijn is uitgevoerd, tenzij de overschrijding van de leveringdatum dan wel van de naleveringtermijn heeft plaatsgevonden op verzoek van de koper, of het gevolg is van niet tijdige indeling of afroep door de koper, of betrekking heeft op opschorting van levering als bedoeld in artikel 12 lid 11 en volgende. In geval van ontbinding van rechtswege bestaat voor geen van beide partijen schadevergoeding.

Het bepaalde in dit lid vindt geen toepassing indien de koper vóór afloop van bedoelde termijn van drie maanden nakoming dan wel ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding conform artikel 5 heeft gevorderd.

GARANTIES

Artikel 10

1. De verkoper levert de zaken zoals is overeengekomen. Concreet houdt dat in dat, met inachtneming van hetgeen overigens in de order en een daarbij behorende (technische) specificatie is bepaald en onverminderd hetgeen is vermeld in artikel 11 lid 4, de te leveren zaken:

a. m.b.t. hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming zijn met hetgeen in de order is vermeld;

b. gelijk zijn aan eventuele monsters of modellen, die door de koper en/of verkoper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt,

c. geschikt zijn voor het door de koper aan de verkoper kenbaar gemaakte doel.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zijn garanties omtrent kleurechtheid, waterdichtheid, wasechtheid, krimpvrijheid en andere technische hoedanigheden der zaken en omtrent exclusiviteit slechts van kracht indien deze door de verkoper schriftelijk aan de koper zijn bevestigd dan wel door middel van labels, etiketten of anderszins op de zaken zijn aangeduid als b.v. krimpvrij, wasecht, all wool, waterproof e.d.

3. De verkoper garandeert dat pasvorm, maakwijze en kwaliteit van de zaken, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst;

4. Het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde is niet van toepassing op oneigenlijk gebruik van de zaken.

 

RECLAMES

Artikel 11

1. Koper is gehouden de zaken direct bij aflevering althans binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de zaken overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen, die in het normale (handels)verkeer gelden.

2. Reclames ten aanzien van zichtbare of anderszins waarneembare gebreken kunnen slechts geldend worden gemaakt indien de koper binnen 5 werkdagen na de levering een schriftelijke en zo nauwkeurig mogelijke opgave aan de verkoper doet van de aard en de grond van de reclame, en van het desbetreffende factuurnummer en/of het/de betreffende artikelnummer(s) en/of een omschrijving van de gereclameerde artikelen.

3. Reclamerechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de reclame verborgen gebreken betreft dan wel de gebreken pas blijken tijdens of na be- of verwerking.

4. Geringe in de handel toelaatbaar geachte, of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.

5. Door het indienen van een reclame conform het gestelde in lid 2 van dit artikel wordt de betalingsplicht ten aanzien van uitsluitend de in geschil zijnde zaken opgeschort. De opschorting eindigt op het moment dat het geschil is opgelost doordat een onafhankelijke rechterlijke instantie uitspraak heeft gedaan ter zake van het geschil, dan wel beide partijen tot een overeenkomst zijn gekomen.

6. In geval van indiening door koper van een klaarblijkelijk onterecht reclameadvies verkrijgt verkoper voor alle (nog) lopende orders de rechten cf. artikel 12 lid 11 sub a.

7. Niet zichtbare gebreken of anderszins niet waarneembare gebreken, die eerst bij het gebruik blijken of kunnen blijken, behoren binnen 5 werkdagen na ontdekking daarvan te worden gemeld door middel van een schriftelijke en zo nauwkeurig mogelijke opgave aan de verkoper van de aard en de grond van de reclame, en van het desbetreffende factuurnummer en/of het/de betreffende artikelnummer(s) en/of een omschrijving van de gereclameerde artikelen.

8. In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft de verkoper het recht, de gereclameerde zaken te herstellen dan wel de zaken door andere zaken conform bestelling te vervangen, mits de herlevering plaatsvindt:

a. Indien de reclame betrekking heeft op zichtbare of anderszins waarneembare gebreken: vóór de leveringdatum, c.q. vóór het einde van de leveringstermijn, vermeerderd met de duur van de naleveringstermijn, indien daarop recht bestaat, dan wel binnen 10 werkdagen nadat de zaken zijn terug ontvangen;

b. Indien de reclame betrekking heeft op niet zichtbare of anderszins niet-waarneembare gebreken (verborgen gebreken): binnen 10 werkdagen nadat de zaken zijn terugontvangen, doch niet later dan 25 werkdagen na de levering dan wel niet later dan 25 werkdagen na de leveringdatum c.q. na afloop van de leveringstermijn;

9. Is (tijdige) herlevering als bedoeld in lid 8 van dit artikel niet mogelijk dan dienen verkoper en koper de koopovereenkomst voor wat betreft de in geschil zijnde zaken als ontbonden te beschouwen. De verkoper is in dat geval verplicht de koper te crediteren voor de in geschil zijnde zaken. De koper is in dat geval verplicht de reeds geleverde in geschil zijnde zaken zo spoedig mogelijk voor rekening en risico van de verkoper terug te zenden naar de door de verkoper opgegeven plaats en op de door verkoper opgegeven wijze.

10. Creditering door verkoper in geval van ontbinding van de koopovereenkomst als bedoeld in lid 9 van dit artikel laat onverlet het recht van koper op schadevergoeding met dien verstande dat

verkoper slechts aansprakelijk is indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten. Verkoper is voorts niet aansprakelijk is voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Voorts is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade (daaronder begrepen vorderingen van derden jegens de koper als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van verkoper), gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11. Retourzendingen, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid door het in dit artikel genoemde reclameadvies, zijn niet toegestaan. De kosten van ongegronde en/of niet vooraf geadviseerde retourzendingen zijn voor rekening van de koper. Daarentegen komen de kosten van gegronde retourzendingen voor rekening van de verkoper.

12. De verkoper kan onterecht of onrechtmatig geretourneerde zaken onder zich of onder derden voor rekening en risico van de koper opslaan. Ten aanzien van de kosten verband houdende met ongeoorloofde retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door de verkoper genomen maatregelen, is diens gespecificeerde opgave voor de koper bindend behoudens tegenbewijs. De koper is verplicht tot zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van de te retourneren zaken. Hij is aansprakelijk voor schade, door zijn nalatigheid ontstaan.

BETALING

Artikel 12

1. Voor alle facturen en boekingen van vorderingen geldt het volgende:

a. de datum is de datum waarop de goederen geleverd zijn. Facturen mogen dus niet gedateerd worden op een datum die voor de feitelijke levering ligt. Als datum voor een deelfactuur geldt dan ook de datum waarop een deellevering heeft plaatsgevonden.

b. in afwijking van het gestelde in lid a geldt dat als een verkoper gebruik maakt van zijn rechten ex artikel 12 lid 11 sub b, de datum van de factuur de datum van de juridische levering is.

De betalingstermijn gaat lopen vanaf de datum van de factuur, die in dat geval overeenkomt met de juridische levering.

2. Voor betalingstermijnen geldt het volgende:

a. indien de factuurdatum, in afwijking van het gestelde in lid 1.a van dit artikel, toch vóór de datum van de feitelijke levering ligt, gaat de betalingstermijn lopen vanaf het moment van de feitelijke levering. Alle betalingen moeten uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn zijn voldaan door middel van overschrijving of in contanten, zonder kosten voor verkoper in geval van overschrijving via banken, dan wel andere kosten verbonden aan het betalingsverkeer, en dat zonder aftrek van kosten of kortingen waar- voor de koper op het moment van betalen geen creditnota of andere akkoordverklaring van de verkoper heeft ontvangen, behoudens het bepaalde in lid 3.

b. in afwijking van het gestelde in lid a geldt dat als een verkoper gebruik maakt van zijn rechten ex artikel 12 lid 11 sub b, de betalingstermijn gaat lopen vanaf de datum van de factuur, die in dat geval overeenkomt met de datum van de juridische levering.

3. De verkoper heeft het recht een betalingskorting en/of een staffel van betalingskortingen met bijbehorende betalingstermijnen vast te stellen. De betalingskorting wordt berekend over het voor de goederen betaalde bedrag, dat wil zeggen de verkoopprijs van de goederen, eventueel gecorrigeerd door creditnota’s, maar altijd over het bedrag exclusief BTW. Een verkoper kan aan een koper en/of een derde, die op contractbasis voor de koper betaalt, toestaan dat de facturen van een bepaald tijdvak gecombineerd worden betaald, mits dat continu gebeurt en indien en voor zover dit geschiedt met inachtneming van de gemiddelde krediettermijn(en) die de verkoper heeft vastgesteld in zijn betalingskortingsregeling. Ingangsdatum voor de berekening van de betalingskorting en betalingstermijn is de datum van de feitelijke levering, een en ander conform het gestelde in de leden 1 en 2 van dit artikel.

4. Een koper of een derde die voor een koper vroeger betaalt dan bij het tot stand komen van de overeenkomst is overeengekomen, heeft geen recht op een overeenkomstig hogere betalingskorting, tenzij de verkoper daarmee expliciet instemt. Betalingen gelden altijd als voldoening van de oudst openstaande factuur, onverminderd het gestelde in artikel 11 lid 5. Bij deelbetaling op een factuur geldt de betalingskorting naar evenredigheid, dat wil zeggen dat de hoogte van de betalingskorting voor de deelbetaling gelijk is aan de korting die hoort bij de betaaltermijn van de deelbetaling.

5. Bij betaling via bank- of girorekening geldt als datum van de betaling de datum waarop het betreffende bedrag is bijgeschreven op de bank- of girorekening van de verkoper.

6. De verkoper is niet verplicht de koper vooraf opmerkzaam te maken op het vervallen van een vordering of hem rekeninguittreksels e.d. te sturen, tenzij dit nadrukkelijk anders is overeengekomen.

7. De koper die niet uiterlijk op de vervaldag van een factuur heeft betaald, is zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is tegenover de verkoper in verzuim, behalve in

gevallen die zijn omschreven in artikel 11 lid 5.

8. Bij het overschrijden van de door de leverancier vastgestelde betalingstermijnen niet zijnde vervaldagen, vervalt de bij die termijn behorende betalingskorting.

9. Vanaf de 14e dag, volgend op de vervaldag, is de koper voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met 14 dagen of gedeelte van 14 dagen aan de verkoper een rente wegens te late betaling schuldig van 0,5% van het verschuldigde bedrag.

10. De in gebreke zijnde koper is voor kosten, die door zijn gebrek zijn veroorzaakt, aan de verkoper ter dekking van de buitengerechtelijke incassokosten een vergoeding verschuldigd. De hoogte van die vergoeding komt overeen met de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en wordt berekend over elk factuurbedrag dat achterstallig is of is geweest, met een minimum van € 150,= per factuur. Een en ander staat los van eventueel door de rechter vastgestelde proceskosten indien een vordering door verkoper of een derde namens verkoper uit handen is gegeven.

11. De verkoper heeft tegenover de koper die niet tijdig heeft betaald dan wel in voorkomend geval die niet langer verzekerbaar is volgens een kredietverzekeraar, onverminderd zijn overige rechten als gevolg van deze voorwaarden en/of de wet het recht:

a. zekerheidsstelling voor de betaling en/of vooruitbetaling en/of onmiddellijke betaling bij eerste aanbieding van de goederen aan de koper (rembours) te eisen voor alle lopende overeenkomsten tussen verkoper en koper;

b. de leveringen en de aanmaak en/of bewerking van de voor die leveringen bestemde goederen op te schorten, onverminderd zijn recht om gelijktijdig of later zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen. De verkoper kan in voorkomend geval gereed zijnde goederen opslaan dan wel laten opslaan onder de bepalingen van artikel 7 lid 5. Nadat de koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat aan de verkoper als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdend met de op dat moment in zijn bedrijf bestaande omstandigheden, voor de aanmaak en/of bewerking en/of levering nodig is;

c. de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Door een dergelijke gehele of gedeeltelijke ontbinding verkrijgt de verkoper recht op schadevergoeding conform het gestelde in artikel 18 lid 1:

d. één, meer of alle lopende overeenkomsten tussen verkoper en koper, dus ook die ten aanzien waarvan de koper ten opzichte van de verkoper (nog) niet in verzuim is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

Een verkoper kan pas gebruik maken van de mogelijkheden die onder a, b en c hierboven zijn genoemd indien hij de koper een termijn van 3 dagen heeft gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de koper ook daaraan niet heeft voldaan. Van het onder d genoemde recht kan een verkoper pas gebruik maken indien de koper niet binnen 8 dagen heeft voldaan aan een eis van de verkoper tot zekerheidsstelling voor de betaling van het bedrag dat koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) verschuldigd is en/of zal worden.

De verkoper kan te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen, tenzij hij gebruik heeft gemaakt van het recht een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Door een dergelijke gehele of gedeeltelijke ontbinding verkrijgt de verkoper recht op schadevergoeding conform gestelde in artikel 18 lid 1.

e. In geval van ontbinding heeft verkoper, onverminderd zijn andere rechten, het recht om rechtstreeks te leveren aan de wederpartij(en) van koper zonder dat koper terzake gerechtigd is tot enige compensatie of verrekening. Koper doet in dat verband bij voorbaat afstand van zijn eventuele intellectuele eigendomsrechten en vrijwaart verkoper terzake.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 13

1. De door verkoper geleverde producten blijven het eigendom van verkoper totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen, in het bijzonder:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door verkoper verrichte of te verrichten diensten of te leveren producten;

– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van deze overeenkomst(en).

2. Door verkoper afgeleverde producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Op geleverde producten die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan en voor zover rechtens mogelijk de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die verkoper uit welke hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door verkoper geleverde producten welke door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt, waardoor verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is verkoper gerechtigd afgeleverde producten waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die het product voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

OVERMACHT

Artikel 14

1. Een verkoper resp. koper zal de wederpartij bij een overeenkomst direct waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet. Onder overmacht aan de zijde van verkoper wordt in ieder geval verstaan de situatie dat ingeschakelde derden niet/niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen (al dan niet door overmacht), tekort aan werknemers, vervoersproblemen, storingen in communicatiemiddelen, werkonderbrekingen of stakingen.

2. In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.

3. In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

4. Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen leveringdatum of leveringstermijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn, met ten minste 30 werkdagen, dan heeft de wederpartij, in tegenstelling tot wat is gesteld in lid 3 van dit artikel, het recht de betreffende overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

BELASTINGEN

Artikel 15

Verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen zijn altijd exclusief de omzetbelasting(en) en/of andere overeenkomstige heffing(en) die op grond van de overeenkomst verschuldigd zijn of zullen worden. Alle kosten die door deze belasting(en) en / of heffing(en) worden veroorzaakt komen ten laste van de koper.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN PRIVATE LABEL

Artikel 16

1. Verkoper garandeert dat hij met de door hem aan koper verkochte en geleverde dan wel te leveren goederen naar beste weten geen enkel intellectueel eigendomsrecht schendt en vrijwaart koper tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.

2. De in lid 1 omschreven garantie en vrijwaring geldt niet voor goederen die in opdracht zijn of moeten worden vervaardigd. In geval van opdracht en/of private label geldt dat de intellectuele eigendom ligt bij de ontwerper, tenzij de ontwerper met de opdrachtgever en/of private labelhouder anders is overeengekomen. Indien de ontwerper werkt voor en/of in dienst is van de verkoper dient de koper:.

a. of met de verkoper af te spreken dat alle vervolgorders bij verkoper worden besteld; indien koper deze afspraak overtreedt is hij direct een boete verschuldigd van 100% van de waarde van de oorspronkelijke levering, onverminderd het recht van de verkoper om de werkelijke schade te verhalen indien die hoger is;

b. of aan verkoper een afkoopsom te betalen ter vergoeding van de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten betreffende de te leveren/geleverde goederen; de hoogte van de afkoopsom zal in gezamenlijk overleg worden bepaald.

3. Koper garandeert dat hij gerechtigd is het label/merk(teken) alsmede de van hem afkomstige modellen (monsters) en/of patronen en/of intekeningen en/of dessins van stoffen, waarvan de private label textiel- en/of kledingartikelen moeten worden voorzien, te gebruiken en vrijwaart de verkoper/opdrachtnemer/leverancier tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht daarvan.

4. Is met betrekking tot private label textiel- en/of kleding- artikelen sprake van een gerechtvaardigde reclame waarbij de gereclameerde goederen niet conform artikel 11 lid 10 van deze voorwaarden hersteld of vervangen kunnen worden, dan heeft de verkoper het recht deze goederen aan derden te verkopen op voorwaarde dat alle labels/merken/merktekens van de koper zijn verwijderd. Is verwijdering van de labels/merken/ merktekens niet mogelijk zonder beschadiging van de goederen, dan heeft de verkoper het recht de bedoelde goederen 1 jaar na indiening van het reclameadvies als bedoeld in artikel 11 aan derden te verkopen, inclusief de labels/merken/merktekens van de koper.

5. Indien verkoper aan koper label/merk(teken)loze textiel- en/of kledingartikelen, die zijn gebaseerd op van koper afkomstige modellen en/of monsters en/of patronen en/of intekeningen en/of dessins van stoffen heeft verkocht, garandeert de koper dat hij/zij met de bedoelde modellen etc. geen enkel intellectueel eigendomsrecht schendt en vrijwaart hij verkoper tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.

6. Is met betrekking tot in lid 5 van dit artikel bedoelde label/ merk(teken)loze textiel- en/of kledingartikelen sprake van een gerechtvaardigde reclame waarbij de gereclameerde goederen niet conform artikel 11 lid 10 van deze voorwaarden hersteld of vervangen kunnen worden, dan heeft de verkoper het recht deze goederen aan derden te verkopen.

PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

Artikel 17

1. Er is sprake van productaansprakelijkheid indien de verkoper en de koper op basis van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 85/374/EEG, gewijzigd bij Richtlijn 1999/34/EG de in deze landen op grond van genoemde richtlijn tot stand gekomen wetgeving aansprakelijk zijn voor de in lid 3 van dit artikel omschreven schade veroorzaakt door een gebrek in de door de verkoper aan de koper, niet zijnde een consument, geleverde zaken.

2. Onder consument wordt verstaan een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die de in lid 3 genoemde schade lijdt veroorzaakt door een gebrek in de zaken.

3. Onder schade wordt verstaan:

a. de schade veroorzaakt door dood of door lichamelijk letsel;

b. beschadiging of vernietiging van een andere zaak dan de gebrekkige zaken met toepassing van een franchise van € 500,=, indien deze zaak:

I gewoonlijk is voor ge- of verbruik in de privésfeer en

II door de gelaedeerde consument hoofdzakelijk is gebruikt in de privésfeer.

4. Onder zaken in dit artikel worden verstaan alle door verkoper aan koper geleverde zaken van welke zaken door de consument niet kan worden vastgesteld wie de maker hiervan is.

5. De verkoper vrijwaart de koper tegen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in lid 3 ten gevolge van aanspraken van consumenten veroorzaakt door een gebrek in de zaken welke door de consument zijn gekocht in één van de in lid 1 bedoelde landen.

6.a. De verkoper is slechts tot de in lid 5 van dit artikel bedoelde vrijwaring gehouden indien de zaken geheel van en/of naar zijn eigen materialen zijn vervaardigd.

b. De verkoper is niet tot de in lid 5 van dit artikel bedoelde vrijwaring gehouden indien de zaken na levering een bewerking ondergaan waardoor het schadeveroorzakende gebrek in de zaken is ontstaan. In geval van twijfel zal een door de verkoper aan te wijzen onderzoeksinstituut hierover bindend beslissen.

c. Indien de zaken geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd volgens materialen van de koper, vrijwaart de koper de verkoper tegen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in lid 3 ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek in de zaken tenzij de koper bewijst dat er geen causaal verband bestaat tussen diens materialen en het gebrek in de zaken. Indien de zaken gedeeltelijk naar materialen van de koper zijn vervaardigd, is de verkoper slechts tot zodanige vrijwaring gehouden indien de koper bewijst dat geen causaal verband bestaat tussen diens materialen en het gebrek.

d. Onder materialen bij kleding wordt verstaan: de door opdrachtgever ter beschikking te stellen/gestelde bovenstoffen, al of niet aangevuld met voeringstoffen, fournituren, verpakkingsmateriaal, etiketten, labels, merken, merktekens, patronen, modellen, dessins van stoffen, prijskaarten, hangers, garens en verder al wat nodig kan zijn voor het vormen van kleding en/of verdere uitvoering van de opdracht in welke combinatie dan ook.

e. Indien de zaken slechts voorzien behoeven te worden van het label/merk(teken) van koper worden deze zaken geacht geheel naar eigen materialen van verkoper te zijn gemaakt.

7. De koper verplicht zich in geval hij door een consument of een derde namens de consument wordt aangesproken dit binnen 3 werkdagen na aansprakelijkheidsstelling schriftelijk bij de verkoper te melden. De verdere afhandeling van de aansprakelijkheidsstelling zal in goed overleg tussen de verkoper, diens verzekeraar en de koper plaatsvinden waarbij geen erkenning van de aansprakelijkheid noch toekenning van enige schadevergoeding door de koper zal plaatsvinden dan nadat hieromtrent tussen de verkoper, diens verzekeraar en de koper overeenstemming is bereikt.

8. Indien de koper een of meer van zijn verplichtingen in deze regeling omschreven niet nakomt vervalt de in lid 5 genoemde vrijwaring.

NIET NAKOMING

Artikel 18

1. Indien koper de met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, heeft verkoper het recht op ontbinding van de overeenkomst met recht op schadevergoeding.

2. Indien verkoper de met koper gesloten overeenkomst niet nakomt, heeft koper het recht op ontbinding van de overeenkomst met recht op schadevergoeding conform het bepaalde in artikel 11 lid 10 van deze voorwaarden.

Stitch Fashion

San Fransiscostraat 2

1175 RE Lijnden